1.7 Metody a formy e-learningu

Nástrojů a zařízení, které lze do e-learningu v dnešní době zařadit, je mnoho. Především se jedná o didaktickou techniku vyvinutou k umocnění vjemů z prezentace. Hlavním cílem je pak kontrola a pedagogické řízení činnosti žáků. To, ale jakou formou a při jakých příležitostech jsou použity, záleží na metodě zvolené lektorem. (čtěte více)

 

S vývojem technologií se z klasických školních tabulí stávaly tzv. kopírovací tabule, převádějící obsah do elektronické podoby až po interaktivně propojené prvky se zpětnou vazbou využívající výukové řídící systémy.  Do základních funkcí pak můžeme samozřejmě umístit i veškerou audiovizuální techniku.

Informační technologie zefektivňují průběh výuky i samotné výsledky zjednodušením přenosu informací mezi žákem a učitelem. Multimediální aspekt předkládané látky v kombinaci s různými kanály komunikace umožňují rozšířit a prohloubit orientaci v informačních zdrojích v edukačním procesu. S příchodem internetu se začal e-learning nejprve dělit na offline a online. Zde záleželo, jakým způsobem jsou zprostředkovávány a prezentovány samotné informace. Offline výuka tak nevyžaduje přímé propojení k internetu. Informace student získává na úložných datových nosičích.

Na rozdíl od toho online výuka využívá plně potenciálu možnosti sdílení prostřednictvím internetu. Nejznámější je v této souvislosti e-learning dělen na tzv. synchronní výuku, kde probíhá komunikace mezi studenty a pedagogem interaktivně v reálném čase například pomocí videokonference. Ukázkovým příkladem mohou být odborné webináře, neboli webové semináře, které nejčastěji probíhají prostřednictvím nástrojů typických pro web 2.0. Druhým typem v online výuce je asynchronní forma, kde komunikace probíhá zprostředkovaně skrze různá diskuzní fóra nebo internetové sociální sítě nezávisle na čase. 

Nejčastěji se však v praxi setkáme s kombinací všech těchto forem e-learningu, kdy jednotlivé etapy vzdělávání probíhají různou metodou. E-learning je samozřejmě v takto kombinované formě náročný, avšak i přes vstupní náklady na techniku a vybavenost tříd, popřípadě i další vzdělání pedagogických pracovníků, lze říci, že časová flexibilita a další aspekty jsou z dlouhodobého hlediska finančně výhodné a hlavně edukačně účinné.

Reklama dole