1.6 Výhody a nevýhody e-learningu

Pozitivním přínosem e-learningu zcela jistě je, že vzdělávací programy a počítače rozvíjí mnohem efektivněji samostatné uvažování a kreativitu studentů, než klasická výuka. Předkládaná látka se stala dynamickou a pružnou, nejenom v ohledu na individuální požadavky studentů, ale i v závislostech na aktuálně se měnících faktech.

Vzdělávání se stalo zábavnější, což vede k motivaci pro samostatné získávání dalších informací. Jelikož jsou podněty vnímány zrakem i sluchem, jsou lépe zapamatovatelné a v případě samostudia si student může zvolit čas i místo, kde se učení bude věnovat. v některých případech je možné, že student při studiu ani nevnímá, anebo si nepřipouští, že se vlastně vzdělává. 

Žáci se mohou do výuky zapojovat i prostřednictvím her nebo interaktivních vzdělávacích programů, což je výhodné i pro žáky s poruchami učení. Díky snadnému přístupu k informacím se dají jednotlivá témata uchopit bez problému i v mezioborových vztazích. Studenti se také tímto způsobem učí, jak ovládat a používat moderní technologie. Samozřejmě bychom našli i další pozitivní skutečnosti, které nám e-learning přináší, ale tyto jsou ty základní. 

Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že při e-learningové formě vzdělávání a samostudia může vlivem nadměrného používání počítačů dojít ke zdravotním potížím. Studenti se také navzájem odcizují a důsledkem omezení osobního kontaktu dochází k poruchám určitých sociálních dovedností a komunikace. Absence pedagoga také neposkytuje okamžitou zpětnou vazbu a kontrolu. V neposlední řadě je potřeba zmínit úpadek čtení a získávání informací z knih. 

Pro učitele je náročná hlavně příprava elektronických a někdy i interaktivních materiálů, které mají nahradit výklad. Pedagog v e-learningových kurzech nevystupuje jako vyučující, ale staví se do role tutora. Tutor má být žákovi nápomocen, má rozvíjet studentovu samostatnou práci a hlavně myšlení. Je to role odborná, podpůrná a flexibilní. Ne všichni kantoři se dovedou do této pozice vcítit, i přestože e-lerningové nástroje a strategie využívají. Stále tak vystupují pouze jako zprostředkovatelé informací.

Správný tutor by měl ovládat nejenom teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti. Při střetu se studenty musí předkládat principy a postupy práce jakými se během studia mají řídit. Motivace je důležitým faktorem, jak žáky přinutit k samostudiu. To však neznamená, že tutor bere školící skupinu pouze jako celek, naopak je důležité udržovat jednotlivé kontakty a spolupracovat individuálně s jedinci. 

V případě podnikového nebo celoživotního vzdělávání může být v určitých ohledech problém s používáním a ovládáním nástrojů e-learningu v souvislosti s vyšším věkem studenta. To pak vede spíše k odmítání a ztrátě zájmu o samotný obsah studia. Vedle klasického e-learningu je zde používanější forma studia označovaná jako blended learning, která kombinuje klasickou formu výuky s tou online. S takto aplikovanou formou studia se dnes setkáme prakticky na všech vysokoškolských zařízení v kombinované formě studia.

 

Reklama dole