Asertivita

Kolem asertivity bylo řečeno už mnohé. Jedni ji obhajují, druzí zatracují. Jak to tedy s asertivitou vypadá dnes? Je toto téma stále aktuální i v dnešní hektické době? 

Asertivita je komunikační dovednost, se kterou bychom se měli naučit pracovat všichni. 

 

Možná překvapí, že mnoho lidí dnes neumí jasně vyjádřit, co mají vlastně na mysli. Potřebují se naučit, jak efektivně verbálně komunikovat a řešit situace s rozmyslem. Podívejme se na to, co vlastně asertivita je a kde má původ. 

Existuje mnoho definic asertivity, které se v podstatě shodují v tom, že se jedná o zdravé, přiměřené sebeprosazení. Jedinec nejedná na úkor druhých, ale také nepřipustí jednání ostatních na svůj účet. Současný americký psycholog Mark  Dombeck k tomu říká: „Asertivita je hledání střední cesty mezi agresivitou a pasivitou, respektující osobní hranice všech společenských vztahů.“

Princip, na kterém je asertivita založena, vytvořil psycholog Andrew Salter v polovině minulého století. Je založen na umění přiměřeně se prosadit a verbálně se ubránit v aktuální situaci. Šlo o to vybavit člověka repertoárem funkčních technik, které vedou k většímu sebevědomí, komunikační jistotě a odstranění nefunkčních zábran a nervozity v sociálních situacích.

Psychologové tehdy vnímali nebezpečí masmédií pro manipulaci s lidmi a kladli důraz na to, aby člověk věřil hlavně sám sobě. Podstatou byl individualismus v názorech i postojích. Asertivní trénink tvořil protipól pasivnímu přejímání informací, vzorů a názorů, které v USA média v poválečné době hojně prezentovala. Asertivita se pak rychle šířila a stala se jedním ze základních prvků americké výchovy.

Asertivita má v dnešní podobě tři základní složky: 

  1. Smysl, účel a poslání asertivity, tedy určitá filozofie, o které se zmiňujeme v úvodu. 
  2. Asertivní techniky, zaměřené na to jak se prosadit a řešit běžné i konfliktní situace. 
  3. Asertivní práva, která jsou vnitřní oporou vlastního sebevědomí, a seberespektu a právo na své „místo na slunci“. 

Podstatou je věcný a persistentní komunikační styl, ale také podpůrný vztah ke komunikačním partnerům a vě¬domé vyhýbání se „podpásovým“ způsobům v komunikaci. 

Asertivita zahrnuje osm základních dovedností pro uplatňování asertivních technik. Každá popisuje, jak se v určité situaci zachovat a jaký postup je pro danou techniku klíčový. Asertivní jednání někdy nabývá i podobu komunikačního manévro¬vání, které probíhá ve vypjatých situacích a zejména při sporech nebo konfliktech. Nemá však být ani v tomto případě agresivní, či defenzivní.

Jak poznáme asertivního člověka? Takový jedinec dokáže věcně čelit oprávněné a zejména neoprávněné kritice, poradí si s manipulací a agresivními výpady, které jsou proti němu namířeny. Asertivní člověk se vyjadřuje jasně a jednoznačně, slušně avšak důrazně, odolává pokusům o manipulaci a je schopen se lépe vyznat v sobě i druhých.

Co se v tréninku asertivity můžeme naučit?  Je to řada užitečných dovedností: vyjadřovat se, nebojácně se prosadit a účinně se bránit i v náročných komunikačních situacích.

Pro koho je asertivní trénink vhodný? Je velmi užitečný jak pro neprůbojné jedince, kteří ve vypjatých situacích mají tendenci stáhnout se, nebo rezignovat. 

Svůj názor neprosadí ze strachu, který prožívají.  Na druhé straně je asertivní trénink užitečný také pro ty, kteří snadno vybuchnou a velice podrážděně reagují na jakoukoliv kritiku.  

Mají tendenci oplácet, vyvolávat slovní potyčky a eskalovat na¬pětí. Ti také neumějí prosadit svůj názor. Je to však proto, že mají sklon křičet a rozčilovat se, čímž ostatní spolehlivě odradí a většinou také nedosáhnou svého. Trénink asertivity pomáhá také lidem, kteří se cítí snadno zaskočeni, červenají se, nebo hloubavým jedincům kteří o sobě či druhých přespříliš přemýšlejí. 

Pro dosažení konkrétních výsledků trénink asertivity využívá soubor propracovaných technik.  Lze se tu naučit, jak odmítat požadavky kterým nechceme či nemůžeme vyhovět, jak přijímat a poskytovat pochvalu, ovládnout persistentní způsoby komunikace a zvládnout oprávněnou, neoprávněnou i manipulativní kritiku. Součástí tréninku asertivity je i umění poskytovat kontrolované informace o sobě, vést rozhovor a uzavírat vyvážený kompromis.

Asertivita učí člověka umět se rozhodovat sám za sebe a za svá rozhodnutí nést odpovědnost. Kdo chce jednat asertivně, měl by si také osvojit znalost deseti základních asertivních práv. Ta vycházejí ze zásady, že nikdo s námi nemůže manipulovat, pokud mu to sami nedovolíme. 

Lze shrnout, že uplatnění asertivity je v dnešní době stále aktuální. Je to osobní komunikační výzbroj, kterou člověk může využít, jak v osobních tak pracovních situacích.

Je součástí komunikační kompetence, potřebné ve společenském i v profesním životě. 

Tuto dovednost lze uplatnit při práci mezi lidmi a s lidmi na všech úrovních. Ať je to manažerská činnost, politika, obchod, kontakt se zákazníky či veřejností. 

Je řada životních situací, kdy asertivní být nechceme z různých důvodů. Není to například nutné někdy ve vztahu k blízkým lidem. Má to však být především naše volba, nikoli výraz neschopnosti jednat jinak.

V náročné situaci, kdy jsme jako jednotlivci vystaveni masivnímu stresu, máme tendenci jednat podle zažitých modelů. Tím může být jak manipulativní postup a agresivita, nebo naopak pasivní ústup. Tyto modely jsme si často osvojili už v dětství a některé z nich jsme později převzali v závislosti na tom, co jsme v životě prožili a třeba i nevědomě zařadili do způsobů chování a reagování na vnější situace. Je pochopitelné, že pokud nemáme dost sebevědomí, je pro nás obtížné použít komunikační strategii, která nám není vlastní, avšak k dosažení žádoucího výsledku je potřebná. Právě proto mají smysl tréninky asertivity. Nestačí si přečíst co asertivita je a jak jí uplatňovat. Je potřebné prožít situace na vlastní kůži a získat sebejistotu. To právě dobře vedené tréninky asertivity umožňují.  

Lektoři Podnikatelského institutu Pyramida trénují asertivitu už přes dvacet let a mají velké zkušenosti s úspěšným vedením tréninků asertivity pro firmy i pro veřejnost.

 

Podívejte se na naší nabídku kurzů !

PhDr. Jitka Medzihorská

manažerka metodické sekce

Podnikatelský institut Pyramida, s.r.o.

 

Reklama dole