Mobbing II. - Mobbing a firma

I ta nejmenší firma by měla brát téma mobbingu zcela vážně a pečlivě řešit vyhrocené konfliktní situace mezi zaměstnanci. Podnik nemůže jen nečinně přihlížet, ale musí dávat účinně najevo, že si mobbing nepřeje a nebude ho ve svých řadách trpět.

 

Nejedná se o žádná planá slova, s tímto faktem je spojena část zákoníku práce:

„... HLAVA IV

ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE

§ 16

(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

(2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon108).

(3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu.

§ 17

Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje antidiskriminační zákon. …“

Zdroj: http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zakonik-prace-uplne-zneni

(Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. ze dne 24. října 2012.)

               

Je plně v zájmu firmy vytvářet kvalitní pracovní klima, v opačném případě se vystavuje ze strany svých zaměstnanců mnoha negativním důsledkům, jako příklad zde mohu uvést: Pokles produktivity a kvality práce nebo časté absence zaměstnanců. Hlavně těch, kteří jsou oběťmi mobbingu.

 

Jan Princlík

 

theExperts.cz

 

{jcomments off}

Reklama dole