Nejčastější problémy ve smluvních dokumentech týkajících se IS a IT systémů:

20 nejčastějších chyb ve smluvních dokumentech týkající se IS a IT systémů:

1. Obsahu smlouvy je celkově věnována minimální pozornost

2. Jsou používány nevhodné typy smluv

 

3. Smlouvy obsahují značné množství zcela nedefinovaných výrazů

4. Není upravena povinnost mlčenlivosti pro dodavatele

5. U některé ze stran nebo u všech není uvedeno, že stranu zastupuje statutární představitel

6. Ve smlouvách se objevují neúčinné, leč pro uklidnění objednavatele uváděné zjevně nevymahatelné závazky stran, které nejsou kontrahenty smlouvy

7. Nedostatečná specifikace předmětu plnění

8. Smlouvy neobsahují žádná ujednání o odpovědnosti za vedlejší účinky dodaných programů

9. V případě instalace rozsáhlejších technických nebo programových či kombinovaných systémů by o jednotlivých instalačních krocích měl být veden zvláštní doklad

10. Ve smlouvách by měl být zakotven způsob předávání a přejímání díla

11. Chybí ujednání opravňující odběratele provádět buď stálou, nebo namátkovou kontrolu postupu prací

12. Chybí ujednání zakládající povinnost pracovníků dodavatele podřídit se obecným bezpečnostním opatřením na pracovištích klienta

13. Smlouva neobsahuje žádné ujednání o možnosti odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, není definováno, co se takovým podstatným porušením smlouvy rozumí

14. Pokud již bylo dílo vytvořené, pak nemá smysl o jeho vytvoření uzavírat smlouvu o dílo a jde spíše o prodej SW vybavení

15. Nevhodné až nezákonné kombinace kupních smluv, licenčních smluv a leasingových smluv

16. Ve smlouvách figurují různé osoby, jejichž oprávnění, jehož i funkční zařazení v rámci stran je nedostatečně určené, či vůbec neurčené

17. Existují rozpory mezi smlouvou a jejími dodatky

18. Diskutabilní jsou ustanovení omezující odpovědnost stran za způsobenou škodu určitou částkou

19. Zejména u zahraničních firem je používána nevhodná, nepřehledná a často i neplatná struktura smluv

20. Smlouvy jsou uzavírány podle nevhodného právního řádu 

Jan Princlík

theExperts.cz

 

Reklama dole