Definice Managementu

managementSlovo management pochází z latinského manus, neboli ruka. V italštině vzniklo podobné slovo managgio, jehož význam je vedení, ovládání. V angličtině pak zdomácněl v podobě manage (vést, řídit) nebo jako management (vedení, řízení). Managementem lze označovat kromě vedení i skupinu řídících pracovníků - manažerů. Na jedné straně se jedná o označení funkce a na straně druhé jde o lidi, kteří tyto funkce vykonávají. Veber ve své knize definuje management následovně:

„Managementem budeme rozumět proces systematického provádění systematického provádění všech manažerských funkcí
a efektivního užití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů“ .


Ale existuje mnoho dalších definic managementu, např. Peter Drucker management definuje velmi obecně, zato komplexně takto: „Management není vědou o nic více, než je vědou medicína: v obou případech jde o praktické obory. Každý praktický obor čerpá z velkého souboru skutečných věd. Právě tak, jako medicína čerpá z biologie, chemie, fyziky a řady dalších přírodních věd, management zase čerpá z ekonomiky, psychologie, matematiky, politické teorie, historie a filozofie. Stejně jako medicína je však management zároveň samostatným oborem s vlastními předpoklady, s vlastními záměry, s vlastními výkonnostními cíli a kritérii“.


Na základě výše uvedených definic, je možné konstatovat, že management zahrnuje tyto roviny:
•    specifickou funkci, při řízení podniku,
•    určitý způsob vedení lidí,
•    odbornou disciplínu a obor studia.


A právě těmito faktory bychom se měli zabývat i v dalších článcích.

Tomáš Nikodým

redaktor rubriky BYZNYS

Reklama dole